szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Környezetvédelmi engedélyek

Környezetvédelmi engedélyek

 

A környezetvédelmi engedélyek az egyes környezethasználatok végzésének feltételeit határozzák meg a környezethasználóra.

 

Előzetes vizsgálat alapján kiadott engedély

 

Előzetes vizsgálatot akkor kell kezdeményeznie a környezethasználónak, amennyiben a végzendő tevékenység, telepítendő technológia a 314/2005.(XII.25.) Korm rendelet 3. számú mellékletében szerepel. A környezetvédelmi hatóság a benyújtott kérelem alapján döntést hoz és amennyiben nem minősíti jelentősnek a környezethasználatot kiadja az engedélyt.

 

Környezetvédelmi engedély

 

Amennyiben a környezetvédelmi felügyelőség az elővizsgálati szakaszban úgy itéli meg, hogy a tervezett környezethasználat a környezeti elemekre jelentős, akkor előírja a hatásvizsgálati eljárást és az eljárás lefolytatását. A Rendelet 1. számú mellékletében szereplő nagy környezeti kockázattal járó tevékenységek estében mindig kötelező a környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárást lefolytatni és a tevékenység létesítése csak jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható el az építési hatóságon.

 

Egységes környezethasználati engedély

 

A Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott jelentős, speciális környezethasználatok esetében az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást le kell folytatni és a tevékenység IPPC engedély birtokában végezhető.

 

Üvegházhatású gáz kibocsátási engedély (ÜHG)

 

A 2012. évi CCXVII. törvény 1. mellékletben levő környezethasználatok csak ÜHG engedély birtokában folytathatók (beleértve a próbaüzemet is). 20 MW névleges hőteljesítményt elérő tüzelőberendezés már a törvény hatálya alá tartoznak.

 

Pontforrás működési engedély

 

Valamennyi elszívó kürtőre, továbbá a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt elérő ill. azt meghaladó tüzelőberendezés füstgázkéményére köteles az üzemeltető a környezetvédelmi hatóságtól pontforrás működési engedélyt kérni a 306/2010.(XII.27.) Korm rendelet alapján.

 

Diffúz forrás engedély

 

IPPC és KHV köteles technológiák esetében az egységes környezethasználati engedély ill. környezetvédelmi engedély levegővédelmi előírásaiban meghatározza a bejelentés köteles diffúz források (pl. meddőhányó) működési előírásait, feltételeit.

 

Egyéb esetben, amikor a diffúz forrás esetében hatósági intézkedés szükséges (pl. cementsiló kilégző kiporzása miatt történt lakossági panaszbejelentés) kötelezi az üzemeltetőt a hatóság a forrás bejelentésére és diffúz forrás működési feltételeit a környezetvédelmi felügyelőség működési engedélyben állapítja meg.

 

Vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély

 

A vízügyi hatóság engedélye szükséges - az építőipari műszaki engedéllyel (ÉME), vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével - a szennyvíz és a csapadékvíz tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés létesítéséhez, a használatbavételéhez.

 

Szennyvíz kibocsátási engedély

 

ÉME engedéllyel és CE megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező műtárgyak esetében a szennyvíz közcsatornába, üzemi csatornába bocsátásának feltételeit a környezetvédelmi felügyelőség a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyvíz kibocsátási engedélyben határozza meg.

 

Zajkibocsátási határérték határozat

 

Zajkibocsátási határértéket megállapítását kell kérnie a zajforrást üzemeltetőnek a zaj és rezgésvédelmi hatóságtól a 284/2007.(X.29.) Korm rendelet 10.§ alapján, amennyiben a zajforrások hatásterületén zajtól védendő épület vagy épületek (pl. lakóház, panelház, iskola, stb.) helyezkedik el. A zajvédelmi hatóság lehet bizonyos esetekben a környezetvédelmi felügyelőség, továbbá a települési önkormányzat jegyzője is, a jegyző hatáskörébe tartozó tevékenységeket a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Szennyező anyag elhelyezési engedély

 

A földtani közeg burkolt, vagy burkolatlan felszínén vagy magában a közegben végzett vegyi anyag tárolás engedélyköteles tevékenység. Az engedély megszerzése érdekében a környezethasználónak un. elővizsgálatot kell végeztetnie a 219/2004.(VII.21.) Korm rendelet 13.§ alapján.

 

Hulladék közvetítői, kereskedői nyilvántartásba vételi határozat

 

A hulladék közvetítőjének ill. a kereskedőjének a tevékenység megkezdése előtt nyilvántartásba vételi eljárást kell kezdeményeznie a környezetvédelmi hatóságon.

 

Hulladékszállítási engedély, közszolgáltatói engedély

 

A hulladék szállítója és a közszolgáltató csak jogerős hulladékgazdálkodási engedély alapján kezdheti meg a tevékenységét. Az engedélykérelmet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségre kell benyújtani.

 

Hulladékkezelési engedély

 

A hulladék előkezelőjének, hasznosítójának, ártalmatlanítójának hulladékgazdálkodási engedélyt kell kérnie a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségtől.