szolgáltatásokszolgáltatásaink

 

Környezetvédelmi szolgáltatói tevékenységek:

 

 

Engedélyek:

 

 

szolgáltatásaink2

 

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatói tevékenységek:

 

  • Komplex környezetvédelmi ellenőrzés a megbízó telephelyén (a szerződésben meghatározott gyakorisággal). Az észlelt hiányos-ságokról, szabálytalanságokról szakvélemények, feljegyzések készítése.

 

 

szolgáltatásaink3

 

Ingyenes szolgáltatások:

 

  • Környezetvédelmi állpotfelmérés

 

Hulladék nyilvántartás

Hulladék nyílvántartás

 

Hulladék nyilvántartás kötelező jellegű vezetését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) és a törvény végrehajtására kiadott 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet írja elő a hulladéktermelőknek, hulladék kezelőknek, kereskedőknek.

 

A hulladék nyilvántartás vezetését a Ht. telephelyenként és hulladékkódonként írja elő. Nem veszélyes hulladék esetében 5 évig, veszélyes hulladék keletkezése esetében pedig 10 évig kötelező megőrizni a hulladék nyilvántartást. A hulladéklerakó üzemeltetőjének hulladék nyilvántartása pedig egyáltalán nem selejtezhető!

 

A hulladék nyilvántartást nem kell vezetni a közszolgáltatónak átadott települési hulladékokra, továbbá az un. gyártói hulladék esetében, amennyiben a gyártói hulladék átvételi helyen kerül leadásra (a gyártó vagy annak közvetítői szervezete ill. az OKTF NHI részére).

 

Fontos megjegyezni, hogy az EWC 20 03 01 települési hulladék, 2013 augusztusától, kizárólag csak a helyi közszolgáltatónak adható át, más egyéb konténeres vállalkozások begyűjtési privilégiuma megszűnt a településtisztasági szolgáltatással kapcsolatban, a meglévő szerződéseket célszerű mindenkinek felülvizsgálni és a közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kötni!

 

Fontos kritérium, hogy a hulladék nyilvántartás vezetése nem keverendő össze a hulladék bevallási (adatszolgáltatási) kötelezettséggel pl. amennyiben egy autófényező mesternél 10 kg csiszolatpor ill. egy fogorvosi rendelőben 1 kg amalgám hulladék keletkezik, a vállalkozásoknak kötelezően naprakész hulladék nyilvántartást kell készíteniük és vezetniük (függetlenül attól, hogy bevallási kötelezettségük nincs, mivel nem érte el a keletkezett veszélyes hulladék mennyisége a tárgyévben az adott telephelyen a 200 kg-ot évente).

 

A hulladék nyilvántartásnak gyártói hulladékok esetében (roncsautó, e-hulladék, csomagolási hulladék, elemek és akkumulátorok) egyéb speciális adatokat is kell tartalmaznia (pl. csomagolási hulladékoknál a 442/2012.(XII.29.) Korm rendelet 2. számú melléklete szerinti azonosítókat).

 

A nem veszélyes hulladékok keletkezésről heti rendszerességgel kell berögzítenie a nyilvántartásba a tárgyheti hulladékképződés napi adatait.

 

A hulladék kezeléséről, kereskedelméről, begyűjtéséről, valamint a környezeti hatásvizsgálathoz és IPPC engedélyhez kötött környezet használatokhoz kapcsolódó technológiákból származó hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

 

(Hulladékszállítók esetében a nyilvántartás a szállítólevelek, SZ-kísérőjegyek, fuvarokmányok lefűzését és megőrzését jelenti.)

 

Veszélyes hulladék keletkezéséről szintén naprakészen kell hulladék nyilvántartást vezetnie a hulladékbirtokosnak. A naprakész hulladék nyilvántartás fogalmát sem a Ht., sem a végrehajtási rendelet nem definiálja, a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtáját be kell jegyezni a hulladék nyilvántartásba (munkahelyi gyűjtőhely esetében) vagy az üzemnaplóba (üzemi gyűjtőhely esetében).

Veszélyes hulladék ill. nem veszélyes hulladék 1 évig tartható üzemi gyűjtőhelyen, továbbá 6 hónapig munkahelyi gyűjtőhelyen, az 1 év ill. 0,5 év lejárta előtt a hulladékbirtokos köteles a hulladék kezeltetéséről és elszállítatásáról gondoskodni, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezettel.

 

A hulladéktermelő a nyilvántartást nem veszélyes hulladék keletkezése esetében hulladék fajtánként köteles vezetni.

 

A környezeti hatásvizsgálathoz kötött ill. IPPC engedélyhez kötött tevékenységet folytató környezethasználó anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként vezeti a hulladék nyilvántartását.

 

Veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő anyagmérleg alapján technológiánként és hulladékkódonként köteles a nyilvántartást vezetni.

 

A Magyarországra behozott, továbbá az onnan kivitt hulladékról a belföldön képződött hulladéktól elkülönítetten kell hulladék nyilvántartást vezetnie az első behozónak ill. a termelőnek.

 

Lerakással ártalmatlanított hulladékok esetében a termelő hulladék nyilvántartását kell, hogy képezze az akkreditált laboratórium által végzett megfelelőségi vizsgálat (hulladékvizsgálati jegyzőkönyv) és az un. alapjellemzési dokumentáció is, amely alól kivételt képeznek a 20/2006.(IV.05.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében szereplő hulladékok.

 

A hulladéktermelő, amennyiben tevékenysége során melléktermék keletkezik, köteles az alábbi információkat feltüntetni a nyilvántartásában

  • a) mellékterméket eredményező technológia ismertetését,
  • b) a technológia anyagmérlegét,
  • c) a keletkezett melléktermék összetételét,
  • d) a melléktermék felhasználásának, tárolásának, forgalmazásának konkrét célját, helyét és módját.


A hulladék nyilvántartás lehet papír és digitális alapú is, mindig az adott gazdálkodó szervezet, vállalkozás technológiájához, keletkező hulladékok mennyiségéhez és fajtájához, továbbá a hulladékforgalmi adatokhoz célszerű igazítani. Pl. egy oldószerhulladék regeneráló üzem esetében nem biztos, hogy célszerű a papír alapú, golyóstollal vezetett hulladékbizonylat, de egy kis esztergályos műhely hulladékait sem ésszerű drága hulladék nyilvántartó szoftverrel vezetni, amelynek éves licencét minden évben meg kell újíttatni.